โรงเรียนบ้านเหนือ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 5 5 0 0 0 4
ร้อยละ 35.71 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 1 6 2 6 25
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 14.63 % 4.88 % 14.63 % 60.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 6 6 6 2 6 29
ร้อยละ 10.91 % 10.91 % 10.91 % 3.64 % 10.91 % 52.73 %

55 : 6 , 6 , 6 , 2 , 6 , 29...10.91 , 10.91 , 10.91 , 3.64 , 10.91 , 52.73 = 26 : 47.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27%

Powered By www.thaieducation.net