โรงเรียนบ้านหนองช้าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 13
ร้อยละ 27.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 10 0 7 0 0 27
ร้อยละ 22.73 % 0.00 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 61.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 15 0 7 0 0 40
ร้อยละ 24.19 % 0.00 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %

62 : 15 , 0 , 7 , 0 , 0 , 40...24.19 , 0.00 , 11.29 , 0.00 , 0.00 , 64.52 = 22 : 35.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48%

Powered By www.thaieducation.net