โรงเรียนบ้านหนองช้าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 15
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 12 0 6 0 0 30
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 16 0 7 0 0 45
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 66.18 %

68 : 16 , 0 , 7 , 0 , 0 , 45...23.53 , 0.00 , 10.29 , 0.00 , 0.00 , 66.18 = 23 : 33.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82%

Powered By www.thaieducation.net