โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 2 0 1 20
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 7 21 2 7 51
ร้อยละ 4.35 % 7.61 % 22.83 % 2.17 % 7.61 % 55.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 2 10 1 2 29
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 22.22 % 2.22 % 4.44 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 6 10 33 3 10 100
ร้อยละ 3.70 % 6.17 % 20.37 % 1.85 % 6.17 % 61.73 %

117 : 5 , 8 , 23 , 2 , 8 , 71...4.27 , 6.84 , 19.66 , 1.71 , 6.84 , 60.68 = 46 : 39.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 38.27%

Powered By www.thaieducation.net