โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 20
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 7 21 2 7 46
ร้อยละ 4.60 % 8.05 % 24.14 % 2.30 % 8.05 % 52.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 2 10 1 2 29
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 22.22 % 2.22 % 4.44 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 5 10 33 3 10 95
ร้อยละ 3.21 % 6.41 % 21.15 % 1.92 % 6.41 % 60.90 %

111 : 4 , 8 , 23 , 2 , 8 , 66...3.60 , 7.21 , 20.72 , 1.80 , 7.21 , 59.46 = 45 : 40.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10%

Powered By www.thaieducation.net