โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 3 1 3 12
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 12.00 % 4.00 % 12.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 6 10 16 3 10 47
ร้อยละ 6.52 % 10.87 % 17.39 % 3.26 % 10.87 % 51.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 1 17 1 1 28
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 34.69 % 2.04 % 2.04 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 10 14 36 5 14 87
ร้อยละ 6.02 % 8.43 % 21.69 % 3.01 % 8.43 % 52.41 %

117 : 9 , 13 , 19 , 4 , 13 , 59...7.69 , 11.11 , 16.24 , 3.42 , 11.11 , 50.43 = 58 : 49.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 47.59%

Powered By www.thaieducation.net