โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 1 4 3 1 16
ร้อยละ 16.67 % 3.33 % 13.33 % 10.00 % 3.33 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 9 7 7 3 67
ร้อยละ 3.13 % 9.38 % 7.29 % 7.29 % 3.13 % 69.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 3 12 5 3 22
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 25.00 % 10.42 % 6.25 % 45.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 11 13 23 15 7 105
ร้อยละ 6.32 % 7.47 % 13.22 % 8.62 % 4.02 % 60.34 %

126 : 8 , 10 , 11 , 10 , 4 , 83...6.35 , 7.94 , 8.73 , 7.94 , 3.17 , 65.87 = 43 : 34.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66%

Powered By www.thaieducation.net