โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 2 3 1 8
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 12.50 % 18.75 % 6.25 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 2 3 7 5 57
ร้อยละ 9.76 % 2.44 % 3.66 % 8.54 % 6.10 % 69.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 9 3 5 10 6 65
ร้อยละ 9.18 % 3.06 % 5.10 % 10.20 % 6.12 % 66.33 %

98 : 9 , 3 , 5 , 10 , 6 , 65...9.18 , 3.06 , 5.10 , 10.20 , 6.12 , 66.33 = 33 : 33.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67%

Powered By www.thaieducation.net