โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 13
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 4 2 10 6 3 57
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 12.20 % 7.32 % 3.66 % 69.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 7 2 10 6 3 70
ร้อยละ 7.14 % 2.04 % 10.20 % 6.12 % 3.06 % 71.43 %

98 : 7 , 2 , 10 , 6 , 3 , 70...7.14 , 2.04 , 10.20 , 6.12 , 3.06 , 71.43 = 28 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net