โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 19
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 3 4 14 3 0 52
ร้อยละ 3.95 % 5.26 % 18.42 % 3.95 % 0.00 % 68.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 4 5 15 3 0 71
ร้อยละ 4.08 % 5.10 % 15.31 % 3.06 % 0.00 % 72.45 %

98 : 4 , 5 , 15 , 3 , 0 , 71...4.08 , 5.10 , 15.31 , 3.06 , 0.00 , 72.45 = 27 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net