โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 16
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 4 14 3 0 51
ร้อยละ 4.00 % 5.33 % 18.67 % 4.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 4 5 14 3 0 67
ร้อยละ 4.30 % 5.38 % 15.05 % 3.23 % 0.00 % 72.04 %

93 : 4 , 5 , 14 , 3 , 0 , 67...4.30 , 5.38 , 15.05 , 3.23 , 0.00 , 72.04 = 26 : 27.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.96%

Powered By www.thaieducation.net