โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 8 3 7 4 0 19
ร้อยละ 19.51 % 7.32 % 17.07 % 9.76 % 0.00 % 46.34 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 10 2 24 19 0 95
ร้อยละ 6.67 % 1.33 % 16.00 % 12.67 % 0.00 % 63.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 4 3 25 21 0 46
ร้อยละ 4.04 % 3.03 % 25.25 % 21.21 % 0.00 % 46.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 22 8 56 44 0 160
ร้อยละ 7.59 % 2.76 % 19.31 % 15.17 % 0.00 % 55.17 %

191 : 18 , 5 , 31 , 23 , 0 , 114...9.42 , 2.62 , 16.23 , 12.04 , 0.00 , 59.69 = 77 : 40.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83%

Powered By www.thaieducation.net