โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 11 5 3 4 0 18
ร้อยละ 26.83 % 12.20 % 7.32 % 9.76 % 0.00 % 43.90 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 24 4 15 4 9 94
ร้อยละ 16.00 % 2.67 % 10.00 % 2.67 % 6.00 % 62.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 4 5 17 1 10 62
ร้อยละ 4.04 % 5.05 % 17.17 % 1.01 % 10.10 % 62.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 39 14 35 9 19 174
ร้อยละ 13.45 % 4.83 % 12.07 % 3.10 % 6.55 % 60.00 %

191 : 35 , 9 , 18 , 8 , 9 , 112...18.32 , 4.71 , 9.42 , 4.19 , 4.71 , 58.64 = 79 : 41.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net