โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 11 5 2 4 0 17
ร้อยละ 28.21 % 12.82 % 5.13 % 10.26 % 0.00 % 43.59 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 25 3 15 3 9 91
ร้อยละ 17.12 % 2.05 % 10.27 % 2.05 % 6.16 % 62.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 4 5 18 1 10 60
ร้อยละ 4.08 % 5.10 % 18.37 % 1.02 % 10.20 % 61.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 40 13 35 8 19 168
ร้อยละ 14.13 % 4.59 % 12.37 % 2.83 % 6.71 % 59.36 %

185 : 36 , 8 , 17 , 7 , 9 , 108...19.46 , 4.32 , 9.19 , 3.78 , 4.86 , 58.38 = 77 : 41.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 40.64%

Powered By www.thaieducation.net