โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 53
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 3 0 6 0 4 139
ร้อยละ 1.97 % 0.00 % 3.95 % 0.00 % 2.63 % 91.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 1.10 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 4 1 14 0 4 276
ร้อยละ 1.34 % 0.33 % 4.68 % 0.00 % 1.34 % 92.31 %

208 : 4 , 0 , 8 , 0 , 4 , 192...1.92 , 0.00 , 3.85 , 0.00 , 1.92 , 92.31 = 16 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net