โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 53
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 3 0 6 0 4 140
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 2.61 % 91.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 93.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 0 4 278
ร้อยละ 1.33 % 0.00 % 4.67 % 0.00 % 1.33 % 92.67 %

209 : 4 , 0 , 8 , 0 , 4 , 193...1.91 , 0.00 , 3.83 , 0.00 , 1.91 , 92.34 = 16 : 7.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33%

Powered By www.thaieducation.net