โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 53
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 2 6 7 4 4 130
ร้อยละ 1.31 % 3.92 % 4.58 % 2.61 % 2.61 % 84.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 2 3 6 0 0 80
ร้อยละ 2.20 % 3.30 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 87.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 5 9 15 4 4 263
ร้อยละ 1.67 % 3.00 % 5.00 % 1.33 % 1.33 % 87.67 %

209 : 3 , 6 , 9 , 4 , 4 , 183...1.44 , 2.87 , 4.31 , 1.91 , 1.91 , 87.56 = 26 : 12.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33%

Powered By www.thaieducation.net