โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 27
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 8 1 5 1 0 70
ร้อยละ 9.41 % 1.18 % 5.88 % 1.18 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 14 5 0 1 0 15
ร้อยละ 40.00 % 14.29 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 42.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 24 8 8 2 0 112
ร้อยละ 15.58 % 5.19 % 5.19 % 1.30 % 0.00 % 72.73 %

119 : 10 , 3 , 8 , 1 , 0 , 97...8.40 , 2.52 , 6.72 , 0.84 , 0.00 , 81.51 = 22 : 18.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net