โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 28
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 10 2 7 1 0 65
ร้อยละ 11.76 % 2.35 % 8.24 % 1.18 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 21 5 4 2 0 3
ร้อยละ 60.00 % 14.29 % 11.43 % 5.71 % 0.00 % 8.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 33 9 14 3 0 96
ร้อยละ 21.29 % 5.81 % 9.03 % 1.94 % 0.00 % 61.94 %

120 : 12 , 4 , 10 , 1 , 0 , 93...10.00 , 3.33 , 8.33 , 0.83 , 0.00 , 77.50 = 27 : 22.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 38.06%

Powered By www.thaieducation.net