โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 26
ร้อยละ 8.57 % 8.57 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 12 2 9 2 0 60
ร้อยละ 14.12 % 2.35 % 10.59 % 2.35 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 22 5 6 2 0 0
ร้อยละ 62.86 % 14.29 % 17.14 % 5.71 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 37 10 18 4 0 86
ร้อยละ 23.87 % 6.45 % 11.61 % 2.58 % 0.00 % 55.48 %

120 : 15 , 5 , 12 , 2 , 0 , 86...12.50 , 4.17 , 10.00 , 1.67 , 0.00 , 71.67 = 34 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 44.52%

Powered By www.thaieducation.net