โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 34
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 13 2 12 2 0 55
ร้อยละ 15.48 % 2.38 % 14.29 % 2.38 % 0.00 % 65.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 26
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 11.43 % 2.86 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 19 5 18 3 0 115
ร้อยละ 11.88 % 3.13 % 11.25 % 1.88 % 0.00 % 71.88 %

125 : 16 , 4 , 14 , 2 , 0 , 89...12.80 , 3.20 , 11.20 , 1.60 , 0.00 , 71.20 = 36 : 28.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net