โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 33
ร้อยละ 7.32 % 4.88 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 8 2 5 0 0 68
ร้อยละ 9.64 % 2.41 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 81.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 29
ร้อยละ 11.43 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 15 5 9 0 0 130
ร้อยละ 9.43 % 3.14 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %

124 : 11 , 4 , 8 , 0 , 0 , 101...8.87 , 3.23 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 81.45 = 23 : 18.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net