โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 37
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 7 0 10 1 0 65
ร้อยละ 8.43 % 0.00 % 12.05 % 1.20 % 0.00 % 78.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 28
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 12 3 13 1 0 130
ร้อยละ 7.55 % 1.89 % 8.18 % 0.63 % 0.00 % 81.76 %

124 : 9 , 2 , 10 , 1 , 0 , 102...7.26 , 1.61 , 8.06 , 0.81 , 0.00 , 82.26 = 22 : 17.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net