โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 2
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 0 4 0 2 32
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 4.88 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 5 0 6 0 2 34
ร้อยละ 10.64 % 0.00 % 12.77 % 0.00 % 4.26 % 72.34 %

47 : 5 , 0 , 6 , 0 , 2 , 34...10.64 , 0.00 , 12.77 , 0.00 , 4.26 , 72.34 = 13 : 27.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.66%

Powered By www.thaieducation.net