โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 5 3 0 0 0 5
ร้อยละ 38.46 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 4 1 5 1 3 28
ร้อยละ 9.52 % 2.38 % 11.90 % 2.38 % 7.14 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 9 4 5 1 3 33
ร้อยละ 16.36 % 7.27 % 9.09 % 1.82 % 5.45 % 60.00 %

55 : 9 , 4 , 5 , 1 , 3 , 33...16.36 , 7.27 , 9.09 , 1.82 , 5.45 , 60.00 = 22 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net