โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 7 5 0 0 0 1
ร้อยละ 53.85 % 38.46 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.69 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 6 3 10 1 3 19
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 23.81 % 2.38 % 7.14 % 45.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 13 8 10 1 3 20
ร้อยละ 23.64 % 14.55 % 18.18 % 1.82 % 5.45 % 36.36 %

55 : 13 , 8 , 10 , 1 , 3 , 20...23.64 , 14.55 , 18.18 , 1.82 , 5.45 , 36.36 = 35 : 63.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64%

Powered By www.thaieducation.net