โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 5 2 0 2 0 7
ร้อยละ 31.25 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 9 2 10 2 5 28
ร้อยละ 16.07 % 3.57 % 17.86 % 3.57 % 8.93 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 6 2 4 2 2 25
ร้อยละ 14.63 % 4.88 % 9.76 % 4.88 % 4.88 % 60.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 20 6 14 6 7 60
ร้อยละ 17.70 % 5.31 % 12.39 % 5.31 % 6.19 % 53.10 %

72 : 14 , 4 , 10 , 4 , 5 , 35...19.44 , 5.56 , 13.89 , 5.56 , 6.94 , 48.61 = 37 : 51.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90%

Powered By www.thaieducation.net