โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 14
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 2 8 2 3 37
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 14.81 % 3.70 % 5.56 % 68.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 0 1 2 36
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 0.00 % 2.44 % 4.88 % 87.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 4 4 8 4 5 87
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 4.46 % 77.68 %

71 : 3 , 3 , 8 , 3 , 3 , 51...4.23 , 4.23 , 11.27 , 4.23 , 4.23 , 71.83 = 20 : 28.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.32%

Powered By www.thaieducation.net