โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 3 0 3 1 16
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 0.00 % 12.00 % 4.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 5 2 4 1 50
ร้อยละ 6.06 % 7.58 % 3.03 % 6.06 % 1.52 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 1 0 1 1 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 3.70 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 7 9 2 8 3 89
ร้อยละ 5.93 % 7.63 % 1.69 % 6.78 % 2.54 % 75.42 %

91 : 6 , 8 , 2 , 7 , 2 , 66...6.59 , 8.79 , 2.20 , 7.69 , 2.20 , 72.53 = 25 : 27.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58%

Powered By www.thaieducation.net