โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 22
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 8 4 7 3 2 43
ร้อยละ 11.94 % 5.97 % 10.45 % 4.48 % 2.99 % 64.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 20
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 74.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 13 6 9 5 2 85
ร้อยละ 10.83 % 5.00 % 7.50 % 4.17 % 1.67 % 70.83 %

93 : 10 , 5 , 7 , 4 , 2 , 65...10.75 , 5.38 , 7.53 , 4.30 , 2.15 , 69.89 = 28 : 30.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17%

Powered By www.thaieducation.net