โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 0 2 0 20
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 10 6 9 5 3 34
ร้อยละ 14.93 % 8.96 % 13.43 % 7.46 % 4.48 % 50.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 19
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 16 8 12 8 3 73
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 10.00 % 6.67 % 2.50 % 60.83 %

93 : 13 , 7 , 9 , 7 , 3 , 54...13.98 , 7.53 , 9.68 , 7.53 , 3.23 , 58.06 = 39 : 41.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.17%

Powered By www.thaieducation.net