โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 1 1 2 1 10
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 5.56 % 11.11 % 5.56 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 1 10 1 1 32
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 20.83 % 2.08 % 2.08 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 6 2 11 3 2 42
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 16.67 % 4.55 % 3.03 % 63.64 %

66 : 6 , 2 , 11 , 3 , 2 , 42...9.09 , 3.03 , 16.67 , 4.55 , 3.03 , 63.64 = 24 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net