โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 1 1 4 1 7
ร้อยละ 22.22 % 5.56 % 5.56 % 22.22 % 5.56 % 38.89 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 1 10 1 1 32
ร้อยละ 6.25 % 2.08 % 20.83 % 2.08 % 2.08 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 7 2 11 5 2 39
ร้อยละ 10.61 % 3.03 % 16.67 % 7.58 % 3.03 % 59.09 %

66 : 7 , 2 , 11 , 5 , 2 , 39...10.61 , 3.03 , 16.67 , 7.58 , 3.03 , 59.09 = 27 : 40.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91%

Powered By www.thaieducation.net