โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 39
ร้อยละ 4.44 % 6.67 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 7 4 3 0 2 127
ร้อยละ 4.90 % 2.80 % 2.10 % 0.00 % 1.40 % 88.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 9 7 4 0 2 166
ร้อยละ 4.79 % 3.72 % 2.13 % 0.00 % 1.06 % 88.30 %

188 : 9 , 7 , 4 , 0 , 2 , 166...4.79 , 3.72 , 2.13 , 0.00 , 1.06 , 88.30 = 22 : 11.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70%

Powered By www.thaieducation.net