โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 51
ร้อยละ 3.39 % 5.08 % 5.08 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 150
ร้อยละ 2.48 % 2.48 % 1.86 % 0.00 % 0.00 % 93.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 6 7 6 0 0 201
ร้อยละ 2.73 % 3.18 % 2.73 % 0.00 % 0.00 % 91.36 %

220 : 6 , 7 , 6 , 0 , 0 , 201...2.73 , 3.18 , 2.73 , 0.00 , 0.00 , 91.36 = 19 : 8.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64%

Powered By www.thaieducation.net