โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 4 5 3 0 0 46
ร้อยละ 6.90 % 8.62 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 8 12 3 0 0 142
ร้อยละ 4.85 % 7.27 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 86.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 12 17 6 0 0 188
ร้อยละ 5.38 % 7.62 % 2.69 % 0.00 % 0.00 % 84.30 %

223 : 12 , 17 , 6 , 0 , 0 , 188...5.38 , 7.62 , 2.69 , 0.00 , 0.00 , 84.30 = 35 : 15.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70%

Powered By www.thaieducation.net