โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 6 2 1 2 0 48
ร้อยละ 10.17 % 3.39 % 1.69 % 3.39 % 0.00 % 81.36 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 10 6 15 3 0 129
ร้อยละ 6.13 % 3.68 % 9.20 % 1.84 % 0.00 % 79.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 16 8 16 5 0 177
ร้อยละ 7.21 % 3.60 % 7.21 % 2.25 % 0.00 % 79.73 %

222 : 16 , 8 , 16 , 5 , 0 , 177...7.21 , 3.60 , 7.21 , 2.25 , 0.00 , 79.73 = 45 : 20.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.27%

Powered By www.thaieducation.net