โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 11 5 3 4 0 36
ร้อยละ 18.64 % 8.47 % 5.08 % 6.78 % 0.00 % 61.02 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 16 12 22 8 0 106
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 13.41 % 4.88 % 0.00 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 27 17 25 12 0 142
ร้อยละ 12.11 % 7.62 % 11.21 % 5.38 % 0.00 % 63.68 %

223 : 27 , 17 , 25 , 12 , 0 , 142...12.11 , 7.62 , 11.21 , 5.38 , 0.00 , 63.68 = 81 : 36.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.32%

Powered By www.thaieducation.net