โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 7 0 4 0 33
ร้อยละ 10.20 % 14.29 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 67.35 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 0 2 0 5 4 108
ร้อยละ 0.00 % 1.68 % 0.00 % 4.20 % 3.36 % 90.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 5 9 0 9 4 141
ร้อยละ 2.98 % 5.36 % 0.00 % 5.36 % 2.38 % 83.93 %

168 : 5 , 9 , 0 , 9 , 4 , 141...2.98 , 5.36 , 0.00 , 5.36 , 2.38 , 83.93 = 27 : 16.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07%

Powered By www.thaieducation.net