โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 7 6 5 13 9 11
ร้อยละ 13.73 % 11.76 % 9.80 % 25.49 % 17.65 % 21.57 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 2 10 8 7 86
ร้อยละ 5.04 % 1.68 % 8.40 % 6.72 % 5.88 % 72.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 13 8 15 21 16 97
ร้อยละ 7.65 % 4.71 % 8.82 % 12.35 % 9.41 % 57.06 %

170 : 13 , 8 , 15 , 21 , 16 , 97...7.65 , 4.71 , 8.82 , 12.35 , 9.41 , 57.06 = 73 : 42.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94%

Powered By www.thaieducation.net