โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 4 1 1 5 1 44
ร้อยละ 7.14 % 1.79 % 1.79 % 8.93 % 1.79 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 5 2 11 7 7 96
ร้อยละ 3.91 % 1.56 % 8.59 % 5.47 % 5.47 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 9 3 12 12 8 140
ร้อยละ 4.89 % 1.63 % 6.52 % 6.52 % 4.35 % 76.09 %

184 : 9 , 3 , 12 , 12 , 8 , 140...4.89 , 1.63 , 6.52 , 6.52 , 4.35 , 76.09 = 44 : 23.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91%

Powered By www.thaieducation.net