โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 7 0 4 0 40
ร้อยละ 8.93 % 12.50 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 0 2 0 5 4 118
ร้อยละ 0.00 % 1.55 % 0.00 % 3.88 % 3.10 % 91.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 5 9 0 9 4 158
ร้อยละ 2.70 % 4.86 % 0.00 % 4.86 % 2.16 % 85.41 %

185 : 5 , 9 , 0 , 9 , 4 , 158...2.70 , 4.86 , 0.00 , 4.86 , 2.16 , 85.41 = 27 : 14.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.59%

Powered By www.thaieducation.net