โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 5 6 4 3 0 31
ร้อยละ 10.20 % 12.24 % 8.16 % 6.12 % 0.00 % 63.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 5 4 6 2 0 1
ร้อยละ 27.78 % 22.22 % 33.33 % 11.11 % 0.00 % 5.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 10 13 10 5 0 45
ร้อยละ 12.05 % 15.66 % 12.05 % 6.02 % 0.00 % 54.22 %

65 : 5 , 9 , 4 , 3 , 0 , 44...7.69 , 13.85 , 6.15 , 4.62 , 0.00 , 67.69 = 21 : 32.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 45.78%

Powered By www.thaieducation.net