โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 5 6 4 3 0 30
ร้อยละ 10.42 % 12.50 % 8.33 % 6.25 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 2 4 2 0 11
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 21.05 % 10.53 % 0.00 % 57.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 5 11 8 5 0 54
ร้อยละ 6.02 % 13.25 % 9.64 % 6.02 % 0.00 % 65.06 %

64 : 5 , 9 , 4 , 3 , 0 , 43...7.81 , 14.06 , 6.25 , 4.69 , 0.00 , 67.19 = 21 : 32.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.94%

Powered By www.thaieducation.net