โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 8 5 5 5 1 29
ร้อยละ 15.09 % 9.43 % 9.43 % 9.43 % 1.89 % 54.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 2 5 0 1 0 7
ร้อยละ 13.33 % 33.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 46.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 10 10 6 8 1 47
ร้อยละ 12.20 % 12.20 % 7.32 % 9.76 % 1.22 % 57.32 %

67 : 8 , 5 , 6 , 7 , 1 , 40...11.94 , 7.46 , 8.96 , 10.45 , 1.49 , 59.70 = 27 : 40.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 42.68%

Powered By www.thaieducation.net