โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 3 1 4 0 5
ร้อยละ 7.14 % 21.43 % 7.14 % 28.57 % 0.00 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 4 6 7 0 7 29
ร้อยละ 7.55 % 11.32 % 13.21 % 0.00 % 13.21 % 54.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 5 9 13 4 7 44
ร้อยละ 6.10 % 10.98 % 15.85 % 4.88 % 8.54 % 53.66 %

67 : 5 , 9 , 8 , 4 , 7 , 34...7.46 , 13.43 , 11.94 , 5.97 , 10.45 , 50.75 = 33 : 49.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34%

Powered By www.thaieducation.net