โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 4
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 23
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 10 0 5 0 0 27
ร้อยละ 23.81 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %

42 : 10 , 0 , 5 , 0 , 0 , 27...23.81 , 0.00 , 11.90 , 0.00 , 0.00 , 64.29 = 15 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net