โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 4 2 3 1 0
ร้อยละ 28.57 % 28.57 % 14.29 % 21.43 % 7.14 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 16 4 17 7 6 1
ร้อยละ 31.37 % 7.84 % 33.33 % 13.73 % 11.76 % 1.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 20 8 19 10 7 1
ร้อยละ 30.77 % 12.31 % 29.23 % 15.38 % 10.77 % 1.54 %

65 : 20 , 8 , 19 , 10 , 7 , 1...30.77 , 12.31 , 29.23 , 15.38 , 10.77 , 1.54 = 64 : 98.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46%

Powered By www.thaieducation.net