โรงเรียนบ้านหนองกุง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 9 5 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 64.29 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 8 8 10 6 13 0
ร้อยละ 17.78 % 17.78 % 22.22 % 13.33 % 28.89 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 8 17 15 6 13 0
ร้อยละ 13.56 % 28.81 % 25.42 % 10.17 % 22.03 % 0.00 %

59 : 8 , 17 , 15 , 6 , 13 , 0...13.56 , 28.81 , 25.42 , 10.17 , 22.03 , 0.00 = 59 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net