โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 4
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 8
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 10
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 13 0 1 2 0 22
ร้อยละ 34.21 % 0.00 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 57.89 %

24 : 10 , 0 , 1 , 1 , 0 , 12...41.67 , 0.00 , 4.17 , 4.17 , 0.00 , 50.00 = 12 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11%

Powered By www.thaieducation.net